EST. 2002

Báthory András

A régi motorok minden alkotóelemének kialakításában megcsodálható a m?szaki funkció és a korabeli stílus szívet melenget? egysége, ami valaha a gép tekintélyét szimbolizálta az emberi er?vel szemben. A mai korszer? és nagyteljesítmény? motorok technikailag egyre funkcionálisabb egységet alkotnak, látványos stílus-tervezésük pedig egyre függetlenebb a technikai funkcióktól. Ugyanakkor egyre több motoros tartja személyes ügyének, hogy saját maga is tegyen valamit motorja esztétikai egységéért.

A sorozatgyártásra berendezkedett gyári motortervezés egyéni kritikáját a motorosok leginkább az átépítés és a megfestés eszközeivel gyakorolhatják. Ezek különféle megszállottsággal ?zhet? szenvedélyek, melyek általában jól vagy rosszul, de kiegészítik egymást. Míg az átépítés egyszerre technikai és esztétikai beavatkozás, a megfestés olyan, kifejezetten esztétikai tevékenység , mely nem csak professzionális eszközöket, de nagyfokú kreativitást és kifinomult esztétikai érzéket is kíván.

Báthory András, a Design Depo szellemi atyja és vezet?je hat éve kezdett autodidakta módon kísérletezni az airbrush technológiával – megfestve mindent ami a keze ügyébe esett – mára pedig a sz?k szakmai elit egyik legelismertebb figurájává n?tte ki magát. Nemrég megnyílt új stúdiójában fogad, munka közben. Nehéz t?le kérdezni. Látszik, hogy pontosan tudja magáról, hogy mit képvisel kézjegye a szakmában, hiszen mindazt saját maga érte el, ahol jelenleg tart. Elvárja t?lem, hogy saját szememmel fedezzem fel nála mindazt, ami a szakmai színvonalról árulkodik. Túl van több mint 50 megfestett motoron, kísérletekbe merült a legkülönfélébb grafikai témákban és stílusokban. Id?közben egyre kevesebb olyan grafikai kihívással találkozik, amelyek technikai megoldása még komoly titkokat rejtene számára. A tapasztalatok az évek alatt gondolatokká s?r?södtek az ifjú mester fejében:


Véleménye szerint az airbrush technológia története során sajátos sorsra ítéltetett az ábrázolás-technikán belül, amit azonban nem szabad végleges tényként elfogadni. Az 1893-ban kifejlesztett retuspisztoly kezdetben olyan grafikai eszköz volt, amely hirtelen lehet?vé tette az addig csak nehezen megjeleníthet? csillanások, fényefektek és lágy színátmenetek ábrázolását. Az új eszköz egykor a festészet egyeduralmát megdönt? fotográfia térhódítását segítette el? azzal, hogy sajátos retusálási lehet?ségeket biztosított számára.

A nagy fotókorszakot követ?en az airbrush-technológia részben alkalmazott m?vészetté vált, részben önállósodni kezdett a festészeti irányzatok között, fontos szerepet játszva a Bauhaus-irányzaton belül, majd kés?bb a Pop Art-ban, a legnagyobb kibontakozást mégis a hiperrealista festészetben érve el. Az airbrush technológia ugyanis id?közben odáig finomodott, hogy miközben képessé vált a valóság hihetetlenül életszer? megjelenítésére, egyben a soha nem létezett, elképzelt látványokat és víziókat is hasonló életszer?séggel és valóságh?séggel tudta megjeleníteni. Egyoldalú alkalmazásának köszönhet?en a módszer hamarosan az általa életre hívott m?fajok és stílusok rabszolgájává kezdett válni, megteremtve az úgynevezett ‘fantasy-stílust’ és annak tipikus irányzatait, Royo, Vallejo, Giger és mások által megteremtett képi világokat követve vagy utánozva.


Báthory András szerint a retuspisztollyal végzett airbrush-festészetnek semmiképpen sem szabad lehorgonyoznia a létez? populáris stílusokban és formavilágokban, hanem szabadon alkalmazható eszköznek kell maradnia, mely a legkülönböz?bb célokat egyaránt kiválóan szolgálja. Az ? kezében a retuspisztoly sajátos stílust formál, amely alapján az avatott szemek alkotásait nézve azonnal felismerik az alkotót. Habár az ? stílusa is a fantázia er?forrásait mozgósítja, valamint realisztikusan ábrázol, a különbség formailag a megjelenített látvány organikus összetettségében, aprólékos kidolgozottságában és vizuális átgondoltságában, tartalmilag pedig a steril technicizmussal szemben a technika m?ködésének nyers és életszer? ábrázolásáról ismerhet? fel. Az ifjú mester ugyanakkor nem ragaszkodik egyéni stílusához. Igaz mindig örül, ha munkájához szabad kezet kap, de a kötöttebb megrendeléseket is kihívásnak tekinti, nem adva fel ilyenkor sem maximalizmusából. Persze vannak kivételek is: virágokat és angyalkákat nem szívesen festene semmilyen stílusban, és a mobiltelefonok megfestése sem elégíti ki szakmailag. Maximalizmusát tükrözi az is, hogy alkotásait soha nem tekinti véglegesnek és lezártnak. Az airbrush-festészet elég improvizatív alkalmazásokat tesz lehet?vé ahhoz, hogy ugyanannak a témának egy újabb megfestése ne eredményezzen a korábbival megegyez? eredményt. Ehhez szerencsés módon párosul az alkotó ambíciója, amely soha nem elégszik meg az utánzással, hanem minden egyes alkalommal a lehet? legtöbbet kívánja kihozni a m?b?l.


Az ifjú mester ráadásul maga is régi motoros, 800-as Marauderje meglep? kialakításáért idén szépségdíjat nyert.
Jól ismeri a nála megjelen? motorosok igényeit és elképzeléseit is, amire nagy szüksége van a munka során, hiszen a motor formája csak a megfesthet? felületeket adja, de nem árulja el a motoros elképzeléseit. Minden motorozó ember saját bels? identitással viszonyul magához a motorozáshoz, eszerint választ motort magának, és eszerint kívánja dekoráltatni azt. A bels? identitások tárgyiasult kinyilvánítása örök emberi tulajdonság, amelynek végeredménye a motoros és a grafikus együttm?ködésén múlik.

Ahhoz, hogy a kész m? végül elnyerje a motoros tetszését, el?ször meg kell ismerni magát a

motorost, ami gyakran nem könny? feladat. Az ideális ügyfél el?zetes elképzelésekkel rendelkezik a kész m?re vonatkozóan, és használható támpontokat ad a grafikus számára. Sokkal nehezebb megfelelni az olyan ügyfél elvárásainak, akinek nem csak elképzelései nincsenek, de szóra is nehezen bírható. Ilyenkor segítenek a különféle katalógusok, ábrák és vázlatok, amelyek alapján ki lehet deríteni, hogy mi mozgatja meg leginkább a motoros fantáziáját. A különféle elképzelésekkel szemben azonban a grafikusnak érvényesítenie kell szakmai, esztétikai szempontjait is, azaz nem csak jó ötletekre van szüksége, de megfelel? alkotói szabadságra is, hogy az elképzeléseket stílusosan és kreatívan valósíthassa meg.

A motoros és a grafikus együttm?ködésének mércéje a végeredménnyel való közös elégedettség, amire Báthory András nem panaszkodhat. A Design Depo-ba mostanában már külföldi motorosok is szívesen elzarándokolnak, és a stúdiót nagy nemzetközi cégek is megkeresik dekorációs megbízásokkal. A különféle dekorációs megrendelések közül azonban a motorok megfestése különösen közel áll a mester szívéhez.

Deme

ugrás fel