EST. 2002

Sikertelen elnökségi ülés

Ma délután meglehet?sen gondterhelten, nem éppen happy-n érkeztem haza a MAMS
rendkívüli Elnökségi ülésér?l. Ugyanis nem volt ülés! Szavazatképtelenség miatt
elmaradt. Pedig egy néhány olyan napirendi pontot kellett volna megbeszélnünk,
amelynek tisztába tétele a rendkívüli Közgy?lés el?tt nagyon jó lett volna.

Sajnos a napirendi pontok el?adói (a Gazdasági alelnök, akinek a MAMS gazdálkodási
helyzetér?l kellett volna számot adnia, és az egyik Tag, akinek a MAMS Klub
helyzetér?l kellett volna beszámolnia) jobbnak látták távol maradni, és még
a mobiljaikat is kikapcsolni.

Szomorú! Így már nem valószín?, hogy ennek az Elnökségnek néhány viselt dolgát
közösen fel tudjuk tárni. Az egyoldalú tényfeltárás pedig mindig savanyú.

Azután hazaérve megkaptam az új Elnök-jelölt, Rieb György bemutatkozását tartalmazó
E-mailt. Jól esett elolvasni, és olyan emberrel találkozni ily módon, aki még
hisz a Szövetség felemelkedésében. Mostanában nem túl sokan vagyunk ilyenek.

 

Tisztelt Egyesületi Vezet?, Tisztelt Hölgyem, Uram,

Többen azzal a kérdéssel kerestek meg, hogy én, mint a Magyar Motorsport Szövetség
egyik elnökjelöltje hogyan látom a Szövetséget és annak jöv?jét. Ezekre válaszoltam
és szeretném, ha ezeket Te is megismernéd.

Úgy vélem, hogy a Szövetség 2003. november 15-i Közgy?lése a további m?ködés
tekintetében meghatározó fontosságú, szavazatoddal meghatározhatod a Szövetség
jöv?jét.

Több éve figyelemmel kísérem a Magyar Motorsport Szövetség m?ködését, miközben
természetesen az autósport iránt is érdekl?döm. Életpályám során meghatározóvá
vált a motorkerékpárokhoz való köt?désem, a motorsport iránti elkötelezettségem.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a Magyar Motorsport Szövetség elnöke megválasztását
követ? rövid id? múlva lemondott. Ezt, majd a Nemes Racing Team megkeresését
követ?en, melyben felkért hogy javasolhasson a Magyar Motorsport Szövetség elnöki
tisztségének betöltésére, mélyültem el a Szövetség m?ködésének tanulmányozásában.

Tudnotok kell, hogy mérnökként, vállalkozóként 14 éve közvetlen kockázatviselés
mellett gazdasági társaságokban vagyok érdekelt, a Mile Motor Kft. ügyvezet?i
feladatait látom el. Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezem. Érdekeltségi
körömbe járm?vek importálása, ruházati és felszerelési cikkek forgalmazása tartozik.
A magyarországi import?rökkel kiegyensúlyozott kapcsolatban állok, a piaci területeken
személyes érdekellentétek vagy egyéb gazdasági feszültségeim nincsenek.

Nevem Rieb György, 48 éves vagyok, két gyermek apja. Gyermekeim is – hozzám
hasonlóan – elkötelezettek a technika világa iránt. Jómagam korábban autóversenyeztem,
koromra való tekintettel, az aktív versenyzést?l visszavonulva kísérem figyelemmel
a motorsport hazai és nemzetközi eseményeit, foglalkozom az azokat alakító tényez?kkel.

Miután áttekintettem a Magyar Motorsport Szövetség helyzetét, a hozzáférhet?
információkat mérlegeltem, a mai helyzetkép számomra azt tükrözi, hogy a Szövetség
tisztségvisel?i körében humánpolitikai intézkedések szükségesek.

Megvizsgáltam a Szövetség szervezeti és m?ködési felépítését, áttekintettem
alapszabályát, a sport kódexet, egyéb, a kés?bbi tevékenységét meghatározó szabályzatokat,
azok gyakorlati alkalmazását, alkalmazhatóságát, számomra egyértelm?, hogy a
Szövetség a meghatározó szabályozó rendszerrel rendelkezik. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy azok a valós elnökségem alatt korrekcióra nem szorulhatnak,
nem javíthatók.

A Szövetség gazdasági helyzetét részben a 2002-es beszámoló alapján, részben
a hozzám eljutott ezévi információk alapján értékeltem és mérlegeltem és számomra
egyértelm?, hogy a Szövetség alapm?ködésének finanszírozása alultervezett, vagy
megfelel? forrásokkal nem biztosított.

Valószín?síthet?, hogy a Szövetség a vagyoni érték? jogainak – célzott, átgondolt
– értékesítéséb?l származó bevételekb?l hosszú távon képes lenne az önfinanszírozásra.
Részemr?l nem érzékelhet? teljes mértékben, hogy a motorsport milyen pénzekb?l
tartja fenn magát, különböz? versenyek, és maga az utánpótlás milyen pénzügyi
feltételek mellett m?ködik, illetve maga a Szövetség milyen er?feszítéseket
tesz az anyagi lehet?ségeinek javítására.

A Motorsport Szövetség partneri kapcsolatát igyekeztem megismerni, amelynél
örömmel tapasztaltam, hogy a Kawasakival szerz?dés jött létre, ugyanakkor érthetetlen
számomra, hogy a legmeghatározóbb, egyben a Szövetség számára kedvez? versenyrendezési
lehet?ségeit is biztosító szponzorral megkötött, 2003. december 31-én lejáró
szerz?dés meghosszabbítása érdekében a szükséges tárgyalások miért nem kezd?dtek
meg.

Feltett szándékom, hogy amennyiben elnökjelölésemet a Közgy?lés elfogadja,
a meglév? szabályzatok életszer?ségét vizsgáljam, azokat a gyakorlati élethez
igazítsam.

Célom, hogy a Szövetség alaptevékenységének ellátásához a szükséges, kiegészít?
anyagi bázist megteremtsem, amelyhez elnökké választásom esetén 5.000.000.-
HUF támogatást biztosítok. Minden egyéb forrásból származó bevétellel magát
a motorsportot, azon belül is az utánpótlás nevelést kívánom támogatni, az Országos
Bajnokságoknál pedig – a lehet?ségekhez mérten – pénzdíjas rendszer bevezetését
szorgalmazom.

Elképzelésem szerint az elnökség által megszavazott keretösszegb?l az egyes
szakágak pályázat útján juthatnak támogatáshoz.

Összességében célom, hogy a sportszakmát m?vel? szakágak, szakágvezet?k önálló
pénzügyi alappal rendelkezzenek. Vezetési és irányítási elképzeléseim a ma érvényben
lév? Alapszabály szerint m?ködne, míg Alapszabály módosításra alkalmas anyag
nem készül el, amelyet természetesen a Közgy?lés fogadna el.

Ismerve a jelenlegi és kidolgozás alatt lév? sporttörvényt (ez utóbbinál a
kormány már döntött de a parlament azt még nem fogadta el) rendkívül sajnálatosnak
tartom, hogy az állam egyre inkább kivonul a sport finanszírozásából, de ugyanakkor
örömmel tapasztalom, hogy utánpótlás nevelésre és az élsport finanszírozásához
biztosítja a lehet?ségeket.

Személyes tapasztalataim vannak, hogy a motorozás szerelmesei szervezett formában
hódolnak szenvedélyüknek, amelynek minden egyes vállfaját ez a Szövetség már
a korábbi években is felkarolta.

Szándékom, hogy amennyiben lehetséges, gazdasági alelnöki tisztségre javaslatot
tegyek, a megüresedett másik két elnökségi tagi tisztségre, pedig a kollektív
bölcsesség alapján várnék javaslatokat, megtartva a még érvényben lév? Alapszabályban
leírtakat, annak érdekében, hogy az elnökség munkaszervezetként m?ködjön tovább.

Mindannyian tudjuk, hogy a 2003. november 15-i közgy?lés els?sorban tisztségvisel?k
választására szorítkozik, így a Szövetség életét meghatározó változások tekintetében,
módosításokat csak egy ezt követ? Közgy?lés hozhat, amelynek átgondolt el?készítéséhez
a Szövetség érdekeit képvisel? egyesületi vezet?k és a különböz? szakterületeken
dolgozó tisztségvisel?k együttes gondolkodására, munkájára van szükség, amelyet
egyik elnök sem nélkülözhet.

Remélem, egyetértetek abban, hogy ezen elképzeléseket csak komoly munka árán,
együttesen valósíthatjuk meg.

Számítók mindenki segítségére, munkájára.

www.brorganisation.hu

ugrás fel